1396/02/12
کارگاه ارتقای ائمه جماعات با موضوع اندیشه سیاسی